I/S Harerenden

Det samlede område Harerenden består dels af én stor ejendom, hvorpå der ligger 240 sommerhuse, dels af sommerhuse hver på egen grund.

Sommerhusforeningen Harerenden er en grundejerforening for begge parter, mens de 240 sommerhuse administreres i regi af I/S Harerenden.

Ejerform

Arealet, hvorpå de 240 sommerhuse er placeret, er ejet af interessentskabet I/S Harerenden. Ejendommen er én samlet fast ejendom bestående af matrikelnumrene 44-a, 44-cr, 44-cs, 44-ct, 44-cu, 44-cv, 44-cx, 44-cy, 44-cz, 44-cæ Lønstrup By, Mårup.

Alle sommerhusejerne er medejere i interessentskabet I/S Harerenden. Der er ikke andre ejere end sommerhusejerne.

Interessentskabet stiller grunden til rådighed for hver enkelt sommerhusejer på ubestemt tid, dog med 30 års opsigelsesvarsel, jfr. interessentskabskontrakten. Opsigelse kan kun ske, hvis samtlige sommerhusejere i fuld enighed opsiger interessentskabskontrakten.

For hvert af de 240 sommerhuse er der oprettet et bygningsblad i tingbogen, og sommerhusene er således det, man tinglysningsmæssigt kalder ”bygning på lejet grund”.

Jfr. interessentskabskontrakten skal der altid være ejersammenfald mellem på den ene side alle ejerne af sommerhusene og på den anden side alle interessenterne i I/S Harerenden.

Læs mere om køb og salg af sommerhuse i I/S Harerenden nedenfor.

Byggeri

Ved byggeri skal der ud over sædvanlig byggesagsbehandling rettes henvendelse til bestyrelsen i I/S Harerenden (Byggeudvalget). Henvendelsen bør ske i starten af projekteringsperioden.

Bestemmelserne i deklaration, interessentskabskontrakt og lokalplan skal iagttages.

Tinglysning m.m. i relation til byggesager
Ved afslutning af et byggeri skal bygningsejeren for egen regning bestille en plan (i form af et tinglysningsrids og en GML-fil) hos en praktiserende landinspektør. Landinspektørfirmaet Geopartner Landinspektører A/S forestår opdateringen af oversigtskortet, og firmaet skal derfor enten selv udarbejde tinglysningsridset eller modtage det fra anden landinspektør. Der er aftalt en fast pris for disse tinglysningsrids, som justeres en gang årligt.

Prisen er i perioden 1.4.2023-31.3.2024: 4.675 kr. heraf 600 kr. for opdatering af oversigtskort. Hertil kommer 25% moms 1.168,75 kr.

Tinglysningsretten i Hobro har ændret den hidtidige praksis fra Retten i Hjørring, hvor man blot kunne indsende det nye tinglysningsrids til registrering i tingbogen. Retten har udtalt, at ændrer man bygningen, skal bygningsbladet nedlægges, og der skal oprettes et nyt bygningsblad.

Forinden et bygningsblad kan slettes, skal lånene på bladet slettes, herunder det skadesløsbrev, som er tinglyst til fordel for I/S Harerenden.

Herefter skal der oprettes et nyt bygningsblad, skadesløsbrevet skal tinglyses på ny som 1. prioritet og herefter kan eventuelle lån tinglyses.

Omkostningerne til dette påhviler den enkelte bygningsejer.