Praktisk information

Nedenfor har bestyrelsen samlet information om de mange praktiske gøremål/ordninger, der er i sommerhusområdet. Er der information, I mangler, så kontakt endelig bestyrelsens medlemmer. 

Veje og stier

Sommerhusforeningen Harerenden/I/S Harerenden vedligeholder alle "hovedvejene" samt større veje i området, men vedligeholder ikke diverse mindre sideveje og indkørsler til de enkelte huse. Vedligeholdelse heraf påhviler vejens beboere og ønskes som udgangspunkt repareret med jord, men foretrækker nogle, at der bliver udlagt lidt grus, kan dette hentes gratis på nordsiden af Klitmarkvej. Opstår der et problem, kan der rettes henvendelse til bestyrelsen, som vil tage fat i at løse det.

I forhold til snerydning forsøger foreningen på frivillig basis at rydde hovedvejene, men ikke de mindre veje og indkørsler til de enkelte huse. I særlige situationer er der truffet aftale om at ekstern assistance til snerydning kan ske.

Hele Harerendenområdet er et fællesareal, hvor man frit kan færdes, dog med respekt for privatlivets fred. Der er et rigt dyreliv i området bl.a rådyr, fasaner, harer, hugorme. For at beskytte dyrelivet skal hunde føres i snor. Der er anlagt stier i området, som vedligeholdes i sæsonen. De eksisterende stisystemer må ikke ændres.

Bestyrelsen har udarbejdet en oversigt over veje og stier i området samt inddelt vejene i kategorier, så det bliver tydeligt, hvilket vedligeholdelsesniveau de enkelte veje og stier har. 

OversigtovervejeogstieriHarerenden.pdf

Sivebrønde

Såfremt man ønsker at ændre ved husets kloaksystem eller lave nyt sivedræn, skal det godkendes af Hjørring Kommune. Arbejdet skal iøvrigt altid udføres af autoriseret kloakmester.

Sivebrønde tømmes hvert andet år. Opkrævning hertil sker via Hjørring kommune.

Oversigten kan ses nedenfor. 

Har du brug for lidt muldjord eller ekstra grus til din indkørsel, så kan du finde både jord og grus ved molokken på Klitmarkvej. Du må tage det, der svarer til en trailerfuld. Tager du det sidste, så giv gerne bestyrelsen besked. 


Opsyn med sommerhuse

Foreningen har ansat Inga Dreiberg (tlf. nr. 2984 4810) til at holde opsyn med sommerhusene i vinterhalvåret. 

I perioden 1. september - 31. marts er der opsyn ved hvert enkelt hus ca.1 gang ugentlig, og iøvrigt efter behov, f.eks. efter storme/orkaner eller indbrudsbølger i området. For at holde antallet af indbrud nede opfordres der til, at man holder øje med hinandens huse. 

Ved konstatering af indbrud eller anden skade på huset retter Inga Dreiberg hurtigst muligt henvendelse til husets kontaktpersoner via telefon eller sms. 

Det er vigtigt, at foreningen har de korrekte kontaktoplysninger på sommerhusejerne, så sørg for at disse informationer er opdateret via foreningens hjemmeside eller ved mail til foreningen.

Dannebrog til tops

Dannebrog er et smukt syn i Harerenden, og en tradition, som vi alle nyder. Dog skal der henstilles til, at man følger flagreglerne, der er som følger:

Det er tilladt at flage med Dannebrog fra kl. 08.00 til solnedgang.

Husk at advisere eventuelle lejere om, at flaget skal tages ned ved solnedgang.

Brandbekæmpelse

Branddaskere er placeret 6 steder i området og er tilgængelige året rundt.
Generelt gælder det, at man i perioder med tørke skal være påpasselig med brug af åben ild, da ilden hurtigt breder sig i sommerhusområder.