Praktisk information

På denne side har vi forsøgt at samle information om de mange praktiske gøremål/ordninger, der er i sommerhusområdet. Er der information, I mangler, så kontakt endelig bestyrelsens medlemmer. 

Veje og stier

Sommerhusforeningen Harerenden/I/S Harerenden vedligeholder alle "hovedvejene" samt større veje i området, men vedligeholder ikke diverse mindre sideveje og indkørsler til de enkelte huse.

Vedligeholdelse heraf påhviler vejens beboere og ønskes som udgangspunkt repareret med jord, men foretrækker nogle, at der bliver udlagt lidt grus, kan dette hentes gratis på nordsiden af Klitmarkvej.

Opstår der et problem, kan der rettes henvendelse til bestyrelsen, som vil tage fat i at løse det.

I forhold til snerydning forsøger foreningen på frivillig basis at rydde hovedvejene, men ikke de mindre veje og indkørsler til de enkelte huse.

Hele Harerendenområdet er et fællesareal, hvor man frit kan færdes, dog med respekt for privatlivets fred. Der er et rigt dyreliv i området bl.a rådyr, fasaner, harer, hugorme. For at beskytte dyrelivet skal hunde føres i snor.

Der er anlagt stier i området, som vedligeholdes i sæsonen. De eksisterende stisystemer må ikke ændres.

Bestyrelsen har udarbejdet en oversigt over veje og stier i området samt inddelt vejene i kategorier, så det bliver tydeligt, hvilket vedligeholdelsesniveau de enkelte veje og stier har. 

Oversigten kan ses nedenfor. 

Har du brug for lidt muldjord eller ekstra grus til din indkørsel, så kan du finde både jord og grus ved molokken på Klitmarkvej. Du må tage det, der svarer til en trailerfuld. Tager du det sidste, så giv gerne bestyrelsen besked. 

Ros til affaldssorteringen i Harerenden, august 2020

Den nye affaldsordning, som på forsøgsbasis er iværksat af Hjørring Kommune, fungerer meget tilfredsstillende. Brugerne er gode til at sortere og holde affaldsstationerne pæne. Det meddeler Hjørring Kommune i en skrivelse til Sommerhusforeningen Harerenden. 

Det eneste, det kniber med, er at sikre, at plast- og metalaffald hældes ned i beholderen og ikke afleveres i lukkede poser. 

Se hele skrivelsen fra Hjørring Kommune neden for.

Renovation maj 2020

I disse dage er den nye affaldsordning, på forsøgsbasis, iværksat af Hjørring Kommune, implementeret i Harerenden.

Affaldsordningen har været flere år undervejs, og i Sommerhusforeningen har vi fulgt udviklingen på området nøje, ligesom vi har været repræsenteret i flere arbejdsgrupper, for at sikre, at vi er på forkant med udviklingen. Der er ingen tvivl om, at sommerhusområder også skal deltage i affaldssortering, og den nuværende løsning, med centrale affaldsstationer, har været fremlagt på to generalforsamlinger.

Alle 9 affaldsstationer i vores område er nu etablerede, og i den kommende tid vil vi regulere terrænet omkring molokkerne, genetablere og/eller supplere beplantningen samt indsamle erfaringer med brug af stationerne.

Den oprindelige plan var at etablere en forsøgsstation ved købmanden i Harerenden i efteråret 2019, som skulle danne grundlag for etableringen af de øvrige affaldsstationer.

Grundet en ændring i Hjørring Kommunes planlægning blev forsøgsperioden skubbet til vinterferien 2020, og i foreningen havde vi sat dette punkt på dagsorden til vores planlagte generalforsamling den 4. april 2020.

Coronakrisen satte en stopper for både generalforsamlingen og kommunens planlagte infomøde. I bestyrelsen skulle vi finde en ny måde at mødes på, og for første gang i foreningens historie gennemføres virtuelle bestyrelsesmøder. Vi opdaterede hjemmesiden ift. aflysninger af planlagte arrangementer, men forsømmer desværre at informere om status på implementeringen af affaldsordningen. Det beklager vi.

Hjørring Kommune udsender brev til alle husstande i Harerenden. Dette sker samme dag, som nedgravningen af molokkerne finder sted, hvilket naturligvis ikke er så heldigt, og det har kommunen også beklaget.

Vi vil i bestyrelsen gerne understrege, at affaldsstationerne er et pilotprojekt ledet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sommerhusforeningen Harerenden. 

I foreningen har vi i mange år haft et godt samarbejde med kommunen, og det er også tilfældet i denne sag. Vi har sammen forsøgt at finde gode løsninger.

Enkelte sommerhusejere er utilfredse med placeringen af affaldsstationerne, og det lytter vi selvfølgelig til. Der ligger et stort arbejde bag de valgte placeringer ift. tilgængelighed, tømning af affaldsstationerne, krav om asfalterede veje, arbejdsregler for kommunens folk, trafik-sikkerhed mv., men planen er, at vi i samarbejde med kommunen frem til 1. november 2020 vil indsamle erfaringer med affaldsstationerne. Det kan være i forhold til placering, lyd- og/eller lugtgener, æstetik, trafiksikkerhed m.m.

Derfor vil vi gerne bede alle medlemmer, som har interesse i det, om at indsende bemærkninger til bestyrelsen inden den 1. november 2020. Vi vil gerne opfordre til, at I taler med jeres naboer om det og om eventuelle løsningsforslag, som derefter sendes til foreningen. Derefter vil vi evaluere projektet sammen med Hjørring Kommune, og kommunen vil foretage eventuelle hensigtsmæssige ændringer.

Vi beklager endnu engang den manglende information. Vi håber, at Skype/telefonmødet den 6. juni 2020 kl. 15.00 – 16.30 samt den udsendte supplerende beretning vil rette op på dette.

Vi vil minde om, at ønsker man at komme af med det gamle affaldsstativ, så kan man aflevere det i containeren ved P-pladsen ved Bækrenden. 

Vis hensyn

Generel opfordring: vis hensyn til dine naboer. Måske kan man undlade at smide glasflasker mv. i affaldsbeholderen om aftenen og i stedet vente til dagen efter, så det genererer mindst muligt. Lad os tage hensyn til hinanden.  

Opsyn med sommerhuse

Foreningen har ansat Inga Dreiberg (tlf. nr. 2984 4810) til at holde opsyn med sommerhusene i vinterhalvåret. 

I perioden 1. september - 31. marts er der opsyn ved hvert enkelt hus ca.1 gang ugentlig, og iøvrigt efter behov, f.eks. efter storme/orkaner eller indbrudsbølger i området. I vinteren 2019/20 har vi oplevet langt flere indbrud, end vi plejer. Vi vil derfor gerne opfordre til, at man holder øje med hinandens huse og er ekstra opmærksomme. 

Ved konstatering af indbrud eller anden skade på huset retter Inga Dreiberg hurtigst muligt henvendelse til husets kontaktpersoner via telefon eller sms. 

Det er vigtigt, at foreningen har de korrekte kontaktoplysninger på sommerhusejerne, så giv venligst besked til sekretær Kristian Brødsbæk om ændringer. 

Dannebrog til tops

Dannebrog er et smukt syn i Harerenden, og en tradition, som vi alle nyder. Dog skal der henstilles til, at man følger flagreglerne, der er som følger:

Det er tilladt at flage med Dannebrog fra kl. 08.00 til solnedgang.

Det er ikke tilladt at flage med udenlandske flag.

Husk at advisere eventuelle lejere om, at flaget skal tages ned ved solnedgang.

Brandbekæmpelse

Branddaskere er placeret 6 steder i området og er tilgængelige året rundt.
Generelt gælder det, at man i perioder med tørke skal være påpasselig med brug af åben ild, da ilden hurtigt breder sig i sommerhusområder.

Sivebrønde

Såfremt man ønsker at ændre ved husets kloaksystem eller lave nyt sivedræn, skal det godkendes af Hjørring Kommune. Arbejdet skal iøvrigt altid udføres af autoriseret kloakmester.

Sivebrønde tømmes hvert andet år. Opkrævning hertil sker via Hjørring kommune.

Forsyningsnet

En række virksomheder forsyner Harerenden med el, vand, antenne mv. TDC leverer telefonnet; ENV NET leverer elektricitet; HAS - Hjørring Antenneselskab formidler bredbånd samt kabelTV til området; vand leveres af Hjørring Vandselskab. (Se i øvrigt mere om vandforsyning under "kontingent.") Er der spørgsmål til vandforsyningen eller konstateres der brud på vandrør eller lign. kontakt venligst bestyrelsesmedlem Lindy Ottosen tlf. 4025 2179.