Praktisk information

På denne side har vi forsøgt at samle information om de mange praktiske gøremål/ordninger, der er i sommerhusområdet. Er der information, I mangler, så kontakt endelig bestyrelsens medlemmer. 

Renovation

Hjørring Kommune har opstillet en affaldsstation ved købmandsbutikken til alle typer affald. I kommunen er der affaldssortering, og denne ordning skal også indføres i Harerenden.

De berørte husejere har fået direkte besked fra Hjørring Kommune med vejledning om, hvordan affaldet skal sorteres. I første omgang er det kun et begrænset antal husejere beliggende i området omkring købmandsbutikken, som er omfattet af ordningen.

I affaldsstationen er der plads til: 

  • Plast/metal-affald
  • Papir
  • Madaffald
  • Glas
  • Restaffald

Affaldsstationen er en prøvestation, som skal give et billede af omfanget af de forskellige affaldstyper. Ordningen vil efterfølgende blive udrullet i resten af Harerenden. På nuværende tidspunkt er dette dog uafklaret grundet situationen med udbrud af Coronavirus.
Vi forventer, at der opstilles ca. 10 affaldsstationer i Harerenden. Dette sker i samarbejde mellem Hjørring Kommune og Sommerhusforeningen Harerenden. 

Spørgsmål vedr. tømning kan stiles til Lindy Ottosen på tlf. 4025 2179.

De nuværende bobler til aviser, ugeblade, flasker og glas ved købmandsbutikken flyttes midlertidigt til hhv. rundkørslen ved Bækrenden og pladsen ved Klitmarksvej. (Bemærk: udover det, der kan være i boblerne, må der ikke henstilles affald ved boblerne).

Indtil hele ordningen er implementeret, er den nuværende renovationsordning stadig gældende.

Affaldssækkene afhentes efter den plan, som alle sommerhusejere har modtaget fra AAV Hjørring.

HUSK! Renovationen tager kun sække, der er påtrykt "Sommerhusrenovation (år) - Hjørring Kommune."

I forbindelse med udlejning af sommerhuset skal man være opmærksom på, at det måske er nødvendigt med ekstra renovation, eventuelt helårsrenovation. Nærmere herom kan ses på: www.avv.dk

Der henvises iøvrigt til det udsendte materiale fra Hjørring Kommune til samtlige sommerhusejere i området. Der er mulighed for at vælge mellem helårstømning, sommertømning samt mulighed for supplerende afhentninger mod ekstrabetaling.

Opsyn med sommerhuse

Foreningen har ansat Inga Dreiberg (tlf. nr. 2984 4810) til at holde opsyn med sommerhusene i vinterhalvåret. 

I perioden 1. september - 31. marts er der opsyn ved hvert enkelt hus ca.1 gang ugentlig, og iøvrigt efter behov, f.eks. efter storme/orkaner eller indbrudsbølger i området. I vinteren 2019/20 har vi oplevet langt flere indbrud, end vi plejer. Vi vil derfor gerne opfordre til, at man holder øje med hinandens huse og er ekstra opmærksomme. 

Ved konstatering af indbrud eller anden skade på huset retter Inga Dreiberg hurtigst muligt henvendelse til husets kontaktpersoner via telefon eller sms. 

Det er vigtigt, at foreningen har de korrekte kontaktoplysninger på sommerhusejerne, så giv venligst besked til sekretær Kristian Brødsbæk om ændringer. 

Veje og stier

Sommerhusforeningen Harerenden/I/S Harerenden vedligeholder alle "hovedvejene" samt større veje i området, men vedligeholder ikke diverse mindre sideveje og indkørsler til de enkelte huse.

Vedligeholdelse heraf påhviler vejens beboere og ønskes som udgangspunkt repareret med jord, men foretrækker nogle, at der bliver udlagt lidt grus, kan dette hentes gratis på nordsiden af Klitmarkvej.

Opstår der et problem, kan der rettes henvendelse til bestyrelsen, som vil tage fat i at løse det.

I forhold til snerydning forsøger foreningen på frivillig basis at rydde hovedvejene, men ikke de mindre veje og indkørsler til de enkelte huse.

Hele Harerendenområdet er et fællesareal, hvor man frit kan færdes, dog med respekt for privatlivets fred. Der er et rigt dyreliv i området bl.a rådyr, fasaner, harer, hugorme. For at beskytte dyrelivet skal hunde føres i snor.

Der er anlagt stier i området, som vedligeholdes i sæsonen. De eksisterende stisystemer må ikke ændres.

Dannebrog til tops

Dannebrog er et smukt syn i Harerenden, og en tradition, som vi alle nyder. Dog skal der henstilles til, at man følger flagreglerne, der er som følger:

Det er tilladt at flage med Dannebrog fra kl. 08.00 til solnedgang.

Det er ikke tilladt at flage med udenlandske flag.

Husk at advisere eventuelle lejere om, at flaget skal tages ned ved solnedgang.

Brandbekæmpelse

Branddaskere er placeret 6 steder i området og er tilgængelige året rundt.
Generelt gælder det, at man i perioder med tørke skal være påpasselig med brug af åben ild, da ilden hurtigt breder sig i sommerhusområder.

Sivebrønde

Såfremt man ønsker at ændre ved husets kloaksystem eller lave nyt sivedræn, skal det godkendes af Hjørring Kommune. Arbejdet skal iøvrigt altid udføres af autoriseret kloakmester.

Sivebrønde tømmes hvert andet år. Opkrævning hertil sker via Hjørring kommune.

Forsyningsnet

En række virksomheder forsyner Harerenden med el, vand, antenne mv. TDC leverer telefonnet; ENV NET leverer elektricitet; HAS - Hjørring Antenneselskab formidler bredbånd samt kabelTV til området; vand leveres af Hjørring Vandselskab. (Se i øvrigt mere om vandforsyning under "kontingent.") Er der spørgsmål til vandforsyningen eller konstateres der brud på vandrør eller lign. kontakt venligst bestyrelsesmedlem Lindy Ottosen tlf. 4025 2179.