Brug stierne

Da Coronaen var på sit højeste i 2020/21, var der rigtig mange, der opdagede, hvor skønt der er i Harerenden. Det er dejligt at se så mange mennesker, der nyder naturen i Harerenden.

Desværre er der en stigende tendens til, at de anlagte stier ikke bruges, men at man i stedet går ned over klitterne og dermed skaber nye stier. Det er ikke hensigtsmæssigt, idet de anlagte stier sikrer, at vi ikke skaber mere erosion i området. Vi vil gerne henstille til, at man bruger de anlagte stier, så vi i fællesskab passer på klitterne. 

Sandfodring i 2021

Så er det store sandfodringsprojekt skudt i gang. I den kommende måned forventes det, at 150.000 m3 sand skal spules ind langs kysten fra Nr. Lyngby i syd til Nørlev i nord. Det er skibet Ask R, som spuler sandet ind, og fra kysten kan man følge med i arbejdet.

Kyststrækningen forbedres i de kommende år

I en årrække har Sommerhusforeningen Harerenden deltaget i et godt og konstruktivt samarbejde med mange andre grundejerforeninger, fra Nr. Lyngby i syd til Nørlev i nord.

Samarbejdet er oprindeligt initieret af Hjørring Kommune og Kystdirektoratet, nu kun Hjørring Kommune, idet Kystdirektoratets rolle er blevet ændret på grund af lovændringer.

Samtidigt giver Hjørring Kommune og Staten tilskud til sandfodring fra søsiden således, at hver gang vi betaler 1 kr. modtager vi for 5 kr. sand.

I 2021 er følgende udført:

  • Stensætningen er gennemgået og repareret i nødvendigt omfang.
  • Stensætningen syd for nedkørslen ved købmandsbutikken til høfden ved bunkeren har tidligere været vedligeholdt af Hjørring Kommune, men kommunen har meddelt, at de ikke længere ønsker at påtage sig denne forpligtigelse. Gennemgang og reparation af denne strækning får derfor ekstra fokus.
  • Stien ovenfor stensætningen repareres/planeres på hele strækningen.
  • I foråret 2021  blev der sandfodret med ca. 60.000 m3 sand ud for Harerenden. Sandet oppumpes fra indsejlingen til Hirtshals Havn og sejles til Harerenden, hvor det spules så langt ind som muligt, (Rainbowing).
  • I efteråret 2021 blev der sandfodret med ca. 60.000 m3 sand ud for Harerenden. Sandet oppumpes fra indsejlingen til Hirtshals Havn og sejles til Harerenden. Metode for udlægning vurderes ud fra erfaringerne fra sandfodringen i foråret 2021.
  • Inden sandfodringsarbejdet bliver igangsat, vil havbunden ud for Harerenden blive detailopmålt med båd og drone. Når sandfodringsarbejdet er afsluttet, vil havbunden blive genopmålt for at registrere, hvad der objektivt er sket.

Der er planlagt og budgetsat lignende aktiviteter i de nærmeste år. 

Kystsikring 2020

Sommerhusforeningen Harerenden har en robust og velvedligeholdt hård kystsikring. Det er dog en afgørende forudsætning for den hårde kystsikring, at stenene ikke undermineres, hvorfor foreningen løbende vurderer, hvornår det er påkrævet at sandfodre. 

Vurderingerne tager udgangspunkt i kystsikringens tilstand, men heldigvis har kystsikringen det godt. Derfor har foreningen mulighed for at være tålmodig i forhold til de økonomiske udmeldinger fra myndighederne, således at foreningen får mest muligt ud af vores egenbetaling. For nuværende lader det til, at vi for hver krone foreningen ligger i puljen får yderligere tre kroner tildelt grundet tilskud fra hhv. Hjørring Kommune og staten.

Foreningen får én gang om året opmålt kystprofilen foran Harerenden af en uvildig landmåler. Af opmålingerne kan man se, at der ikke er forsvundet væsentlige sandmængder på strækningen, hvilket er grunden til, at foreningen har turdet vente med at sandfodre til 2020/2021.

Opmålingerne kan ses nedenfor. 

Kystsikring historisk set

Siden foreningens dannelse i 1944 har kystsikringen været - og er stadig - et af de vigtigste indsatsområder for foreningen. En stor del af det årlige kontingent går til kystsikringen, og man kan ikke undgå at få øje på foreningens lager af sten, når man går tur forbi Bækrenden.

Sandflugten kan spores helt tilbage til 1532, hvor det første forbud mod at fjerne klitvækster blev indført. Sandflugten blotter sandlagene i kystskrænterne, og Vesterhavet æder så at sige af skrænterne og forårsager til tider store skader. Allerede i 1957 var sandflugten tema på Sommerhusforeningens årlige generalforsamling, og bestyrelsen arbejdede i årene efter ihærdigt på at få Hjørring Kommune i tale. Det lykkedes, og i 1975 bevilgede Kommunen 100.000 kr. til kystsikring i Harerenden.

I efteråret 1980 blev 600 tons sten doneret af Hjørring Kommune til kystsikringen, men også medlemmerne af foreningen måtte punge ud med et årligt bidrag på 100 kr. til indkøb af sten, og Kystsikringsfonden i foreningen var en realitet.

På trods af en stor indsats ødelagde stormen i januar 1983 Hjelmrenden 14, og Hjelmrenden 12 hang i en tynd tråd. I 1985 var flere huse blot 10 meter fra Havbakkens kant. Efter flere års forhandlinger med myndighederne tilbød Hjørring Kommune i 1993 tilskud til kystsikringen mod, at foreningen bidrog med et tilsvarende beløb. Det tilbud tog Sommerhusforeningen imod, og derfor udgør kystsikringen endnu i dag en stor andel af medlemmernes kontingent. Debatten om kystsikringen fortsætter, men der er ingen tvivl om, at det har gjort en afgørende forskel for Harerenden.

I 2014 indledes et 3-årigt forsøg med sandfodring. På generalforsamlingen i 2013 blev det vedtaget at betale et ekstra kontingent til projektet på hhv. 600 kr. i 2014, 800 kr. i 2015 og 1.000 kr. i 2016.

Stormen Urd

Indenfor de seneste få år har Danmark oplevet voldsomme storme. Stormene er blevet navngivet, og flere af dem har været meget hårde ved Harerenden. I 2013 var der stormene Allan og Bodil; i 2015 Dagmar, Egon, Freja, Gorm og Helga; i 2016 stormen Urd; i 2017 Ingolf; i 2018: Johanne og Knud og i 2019 Alfrida.  

Specielt Urd var noget af en udfordring. 

Dokumenter vedr. kystsikringen

Nedenfor findes en række dokumenter, som har betydning for arbejdet med kystsikringen ud for Harerenden. Dokumenterne ligger som PDF-filer, som kan downloades.