Brug stierne

Desværre er der en stigende tendens til, at de anlagte stier ikke bruges, men at man i stedet går ned over klitterne og dermed skaber nye stier. Det er ikke hensigtsmæssigt, idet de anlagte stier sikrer, at vi ikke skaber mere erosion i området. Vi vil gerne henstille til, at man bruger de anlagte stier, så vi i fællesskab passer på klitterne. 

Sandfodring 2022

Sommerhusforeningen og I/S Harerenden har udarbejdet en rapport til Hjørring om resultaterne af sandfodring fra 2013 og fremefter. Se resumé af rapporten herunder eller læs hele rapporten via link nedenfor.

Erfaringer med sandfodring i/ud for Harerenden

Mange har sikkert spurgt sig selv om sandfodring nytter og er pengene værd, og især har man nok overvejet om sandfodring har en erosionsreducerende effekt? og hvis der er en effekt – hvordan får vi så mest effekt for pengene?

Det korte svar er: ja der er en effekt og den aktuelle form for sandfodring fra søsiden giver valuta for pengene.

Baggrunden for at bestyrelsen kan komme med denne melding er, at vi har fået foretaget opmålinger ud for Harerenden i forbindelse med sandfodring i de seneste næsten 10 år og senest i foråret 2022. Opmålingerne fra 2022 er – så vidt bestyrelsen er orienteret - de første i Danmark, hvor der er foretaget meget detaljerede opmålinger før, under, og efter sandfodring i et område. Inden sandfodringsarbejdet i 2021 blev igangsat, blev havbunden ud for Harerenden således detailopmålt og derefter kontrolopmålt i foråret 2022 for at opnå et så objektivt billede af sandets vandring og placering som muligt. På det grundlag har bestyrelsen udarbejdet en rapport til Hjørring Kommune, som her videreformidles i forkortet form. Informationerne er et øjebliksbillede af situationen, som kan undergå store forandringer på kort tid, og det er derfor bestyrelsens intention at gentage målingerne, således at et mere sikkert billede af resultaterne af sandfodring kan tegnes over tid.

Sommerhusforeningen Harerenden har beskæftiget sig med kystsikring siden 1960’erne, og der er således opbygget stor erfaring med at etablere, drifte og vedligeholde hård kystsikring med granitsten. Men kyststrækningen er under pres fordi havdybden øges, hvis vi ikke gør noget, klimaforandringer vil medføre kraftigere og hyppigere storme, og på sigt kigger man ind i vandstandsstigninger.

I årene fra 2013 og fremefter har foreningens generalforsamlinger tilsluttet sig betaling for sandfodring – i første omgang på forsøgsbasis og senere i puljer, som staten og Hjørring Kommune yder betragtelige tilskud til. I de første år blev sandfodringen foretaget fra landsiden, i årene 2017, 2018, 2019 og 2020 er der ikke sandfodret, og fra 2018 og fremefter er der sandfodret fra søsiden. I de aktuelle puljer er den økonomiske fordeling således, at foreningen betaler ca. 20% af omkostningerne ved sandfodring mens staten og Hjørring Kommune betaler resten.

I foråret 2021 blev der sandfodret med ca. 44.000 m³ sand og i vinteren/foråret 2022 med ca. 43.000 m³ sand ud for Harerenden. Der vil, inden for den kampagne vi i alt har betalt kr. 700.000, - til, blive sandfodret med ca. 170.000 m³ yderligere frem til 2024. Der er planlagt og bevilliget sandfodringsaktiviteter for yderligere ca. kr. 500.000, - i   årene 2024 og fremefter. Sandet oppumpes i indsejlingen til Hirtshals Havn og sejles til Harerenden.

Resultater af sandfodring fra landsiden 2013 – 2017 (inkl.)

Resultatet af opmålingerne viser, at der gennemsnitligt forsvandt knapt 3.000 m³ sand pr. år på de inderste ca. 15 m strand/hav inden for vores område svarende til, at dybden her øgedes med ca. 0,15 m pr. år. På de inderste ca. 600 m´s hav, svarende til en vanddybde på op til ca. 5 m, forsvandt der ca. 16.500 m³ sand pr. år svarende til, at dybden i dette område øgedes med ca. 0,02 m pr. år. Herudover kan følgende konstateres: Sandet bevæger sig mod nord, parallelt med kysten, naturligvis afhængig af strøm-, og bølge- forhold og ved frisk vind til kuling forsvinder den synlige del af sandet i løbet af nogle dage.

Resultater af sandfodring fra søsiden 2021 og fremefter

Opmålingerne viser, at der fra 2021 til 2022 var en tilvækst af sand på i alt 133.425 m³, hvoraf de 86.734 m³ var tilført via sandfodring og de 46.691 m³ er et naturligt tillagt volumen. Det svarer til en gennemsnitlig reduktion af vanddybden på i alt ca. 0,15 m, hvoraf de ca. 0,10 m skyldes sandfodring og de ca. 0,05 m skyldes et naturligt tillagt volumen. Herudover kan følgende konstateres at sandet bevæger sig tilnærmelsesvis vinkelret ind på kysten med en spredning fra aflæsningspunktet og ind til 2. revle på ca. 2 x 45 grader, naturligvis afhængig af strøm- og bølgeforhold på det aktuelle tidspunkt. Herefter bevæger sandet sig mod nord, parallelt med kysten, naturligvis afhængig af strøm-, og bølgeforhold. Der er tendens til, at vanddybden på 2. revle reduceres. Der er tendens til, at 2. revle bliver bredere og dermed kommer længere ind.

Sammenfattende er bestyrelsen af den opfattelse at sandfodring fra søsiden – med de nuværende informationer – betyder, at vi kan fastholde status quo på en erosionsudsat kyst, og at vi får valuta for pengene i form af at kunne bevare den nuværende kyst.

Sandfodring i 2021

Så er det store sandfodringsprojekt skudt i gang. I den kommende måned forventes det, at 150.000 m3 sand skal spules ind langs kysten fra Nr. Lyngby i syd til Nørlev i nord. Det er skibet Ask R, som spuler sandet ind, og fra kysten kan man følge med i arbejdet.

Kyststrækningen forbedres i de kommende år

I en årrække har Sommerhusforeningen Harerenden deltaget i et godt og konstruktivt samarbejde med mange andre grundejerforeninger, fra Nr. Lyngby i syd til Nørlev i nord.

Samarbejdet er oprindeligt initieret af Hjørring Kommune og Kystdirektoratet, nu kun Hjørring Kommune, idet Kystdirektoratets rolle er blevet ændret på grund af lovændringer.

Samtidigt giver Hjørring Kommune og Staten tilskud til sandfodring fra søsiden således, at hver gang vi betaler 1 kr. modtager vi for 5 kr. sand.

I 2021 er følgende udført:

  • Stensætningen er gennemgået og repareret i nødvendigt omfang.
  • Stensætningen syd for nedkørslen ved købmandsbutikken til høfden ved bunkeren har tidligere været vedligeholdt af Hjørring Kommune, men kommunen har meddelt, at de ikke længere ønsker at påtage sig denne forpligtigelse. Gennemgang og reparation af denne strækning får derfor ekstra fokus.
  • Stien ovenfor stensætningen repareres/planeres på hele strækningen.
  • I foråret 2021  blev der sandfodret med ca. 60.000 m3 sand ud for Harerenden. Sandet oppumpes fra indsejlingen til Hirtshals Havn og sejles til Harerenden, hvor det spules så langt ind som muligt, (Rainbowing).
  • I efteråret 2021 blev der sandfodret med ca. 60.000 m3 sand ud for Harerenden. Sandet oppumpes fra indsejlingen til Hirtshals Havn og sejles til Harerenden. Metode for udlægning vurderes ud fra erfaringerne fra sandfodringen i foråret 2021.
  • Inden sandfodringsarbejdet bliver igangsat, vil havbunden ud for Harerenden blive detailopmålt med båd og drone. Når sandfodringsarbejdet er afsluttet, vil havbunden blive genopmålt for at registrere, hvad der objektivt er sket.

Der er planlagt og budgetsat lignende aktiviteter i de nærmeste år. 

Kystsikring 2020

Sommerhusforeningen Harerenden har en robust og velvedligeholdt hård kystsikring. Det er dog en afgørende forudsætning for den hårde kystsikring, at stenene ikke undermineres, hvorfor foreningen løbende vurderer, hvornår det er påkrævet at sandfodre. 

Vurderingerne tager udgangspunkt i kystsikringens tilstand, men heldigvis har kystsikringen det godt. Derfor har foreningen mulighed for at være tålmodig i forhold til de økonomiske udmeldinger fra myndighederne, således at foreningen får mest muligt ud af vores egenbetaling. For nuværende lader det til, at vi for hver krone foreningen ligger i puljen får yderligere tre kroner tildelt grundet tilskud fra hhv. Hjørring Kommune og staten.

Foreningen får én gang om året opmålt kystprofilen foran Harerenden af en uvildig landmåler. Af opmålingerne kan man se, at der ikke er forsvundet væsentlige sandmængder på strækningen, hvilket er grunden til, at foreningen har turdet vente med at sandfodre til 2020/2021.

Opmålingerne kan ses nedenfor. 

Kystsikring historisk set

Siden foreningens dannelse i 1944 har kystsikringen været - og er stadig - et af de vigtigste indsatsområder for foreningen. En stor del af det årlige kontingent går til kystsikringen, og man kan ikke undgå at få øje på foreningens lager af sten, når man går tur forbi Bækrenden.

Sandflugten kan spores helt tilbage til 1532, hvor det første forbud mod at fjerne klitvækster blev indført. Sandflugten blotter sandlagene i kystskrænterne, og Vesterhavet æder så at sige af skrænterne og forårsager til tider store skader. Allerede i 1957 var sandflugten tema på Sommerhusforeningens årlige generalforsamling, og bestyrelsen arbejdede i årene efter ihærdigt på at få Hjørring Kommune i tale. Det lykkedes, og i 1975 bevilgede Kommunen 100.000 kr. til kystsikring i Harerenden.

I efteråret 1980 blev 600 tons sten doneret af Hjørring Kommune til kystsikringen, men også medlemmerne af foreningen måtte punge ud med et årligt bidrag på 100 kr. til indkøb af sten, og Kystsikringsfonden i foreningen var en realitet.

På trods af en stor indsats ødelagde stormen i januar 1983 Hjelmrenden 14, og Hjelmrenden 12 hang i en tynd tråd. I 1985 var flere huse blot 10 meter fra Havbakkens kant. Efter flere års forhandlinger med myndighederne tilbød Hjørring Kommune i 1993 tilskud til kystsikringen mod, at foreningen bidrog med et tilsvarende beløb. Det tilbud tog Sommerhusforeningen imod, og derfor udgør kystsikringen endnu i dag en stor andel af medlemmernes kontingent. Debatten om kystsikringen fortsætter, men der er ingen tvivl om, at det har gjort en afgørende forskel for Harerenden.

I 2014 indledes et 3-årigt forsøg med sandfodring. På generalforsamlingen i 2013 blev det vedtaget at betale et ekstra kontingent til projektet på hhv. 600 kr. i 2014, 800 kr. i 2015 og 1.000 kr. i 2016.

Stormen Urd

Indenfor de seneste få år har Danmark oplevet voldsomme storme. Stormene er blevet navngivet, og flere af dem har været meget hårde ved Harerenden. I 2013 var der stormene Allan og Bodil; i 2015 Dagmar, Egon, Freja, Gorm og Helga; i 2016 stormen Urd; i 2017 Ingolf; i 2018: Johanne og Knud og i 2019 Alfrida.  

Specielt Urd var noget af en udfordring. 

Dokumenter vedr. kystsikringen

Nedenfor findes en række dokumenter, som har betydning for arbejdet med kystsikringen ud for Harerenden. Dokumenterne ligger som PDF-filer, som kan downloades.