Praktik ved køb og salg i I/S Harerenden

Når sommerhuset overdrages, sker det ved, at der udarbejdes købsaftale og skøde, hvor ejendomsretten til sommerhuset (bygning på lejet grund) overføres til den/de nye ejere. I aftalen skal køber skrive under på at ville indtræde i alle sælgers rettigheder og forpligtelser jfr. ovenstående dokumenter (Læs mere her). 

Ved at underskrive købsaftalen og skødet indtræder de nye ejere således samtidig som interessenter i interessentskabet I/S Harerenden.

I/S Harerenden er registreret som et interessentskab i Erhvervsstyrelsen.

Den berigtigende advokat
Når den berigtigende advokat har registreret ejerskiftet hos Tinglysningsretten i Hobro, skal der gives meddelelse herom samt oplysning om sælgers og købers kontaktoplysninger (sommerhusadresse, navn, privatadresse, tlf. nr., mailadresse) til bestyrelsen i I/S Harerenden.

Ovennævnte sker for egen regning.

Ved belåning kræver långivere/realkreditinstitutionerne ofte et af interessentskabet I/S Harerenden underskrevet tillæg til lånedokumenterne, der giver långiver ret og pligt til at indtræde i interessentskabet I/S Harerenden. Herved har en panthaver, der overtager bygningerne, ret til at benytte den del af matriklen, der er stillet til rådighed for bygningsejer/låntager og videreoverdrage denne ret sammen med bygningerne i tilfælde af salg ved misligholdelse af lånet.

Denne ”standardallonge” kan downloades neden for.

Er der tvivl – forefindes hos interessentskabet I/S Harerendens advokat (Advokat Jens H. Bech, Advokaterne Amtamandstoften, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring, 98922911 - j.nr. 40234: advokaterne@amtmandstoften.dk) de underskrevne eksemplarer af allongerne til de enkelte långivere/realkreditinstitutioner.